දාන කථා යථාර්තයේ වැදගත්කම දැකීම

යථාර්තයේ වැදගත්කම දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා