දාන කථා තියෙන හැටියට තියෙන උපරිමය

තියෙන හැටියට තියෙන උපරිමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා