දාන කථා ගරුත්වයේ උපරිම මට්ටම

ගරුත්වයේ උපරිම මට්ටම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා