නිවන් මග නිවන්මගේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන හැටි

නිවන්මගේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close