නිවන් මග උද්දන් සෝතං

උද්දන් සෝතං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close