නිවන් මග ආස්වාදයේ හරයක් නොමැතිබව

ආස්වාදයේ හරයක් නොමැතිබව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close