නිවන් මග ගනන් ගන්නේ නෑ

ගනන් ගන්නේ නෑ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close