අභිධර්මයචිත්තය චිත්ත විදි 75

චිත්ත විදි යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close