ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව විශ්වය පරිවර්තනය වීම

විශ්වය පරිවර්තනය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close