ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අප්‍රමාන මෙත්සිත් බලය

අප්‍රමාන මෙත්සිත් බලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close