අදහස තුලින් අවබෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා