පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල කයක් ජීවත්වී පවතින කාලය

කයක් ජීවත්වී පවතින කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා