දාන කථාපූජාසෙත් පැතීම් ශක්ති විශේෂයන් ඇද ගැනීමට

ශක්ති විශේෂයන් ඇද ගැනීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close