ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය චිත්ත ප්‍රසාද මාත්‍රයක්

චිත්ත ප්‍රසාද මාත්‍රයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා