ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය නියත මිත්‍යාදෘෂ්ඨික වීම

නියත මිත්‍යාදෘෂ්ඨික වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close