පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් පත්තිරිප්පුවේ දිව්රුම් දීම

පත්තිරිප්පුවේ දිව්රුම් දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close