පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් උතුම් ධර්ම මාර්ගයට ගරු කිරීම

උතුම් ධර්ම මාර්ගයට ගරු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close