පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ධාර්මික ක්‍රමය

ධාර්මික ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා