පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් පෘතග්ජනව සිටියදී කළ පිං

පෘතග්ජනව සිටියදී කළ පිං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා