පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් දිය යුතු ආශීර්වාද

දිය යුතු ආශීර්වාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close