දාන කථාපූජාබෝධිපූජා දෙවියන්ගේ ආසිර්වාද

දෙවියන්ගේ ආසිර්වාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා