දාන කථාපිං හීන දහම්, මධ්‍යම දහම්, ප්‍රනීත දහම්

හීන දහම්, මධ්‍යම දහම්, ප්‍රනීත දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close