පටිච්චසමුප්පාදයභවඅත් බව භව පච්චයා ජාති

භව පච්චයා ජාති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා