ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මෙත්සිත වැඩීමෙන් වැඩෙන මහත්ගත සිත

මෙත්සිත වැඩීමෙන් වැඩෙන මහත්ගත සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා