ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගනුදෙනු පියවා ගැනිමෙන් සිදුවන සුවය

ගනුදෙනු පියවා ගැනිමෙන් සිදුවන සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා