ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සතර වරිගයේ සියලු ඥාතීන්ට පිං අනුමෝදම් කිරීම

සතර වරිගයේ සියලු ඥාතීන්ට පිං අනුමෝදම් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා