ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අනුෂය නොබිදුන සිත

අනුෂය නොබිදුන සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා