ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් වැඩිච්ච හිත හා නොවැඩිච්ච හිත

වැඩිච්ච හිත හා නොවැඩිච්ච හිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා