ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් භුත ආත්ම වල ඉපදිම

භුත ආත්ම වල ඉපදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා