ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මිත්‍යා දෘෂ්ටික අමනුෂ්‍යයන්

මිත්‍යා දෘෂ්ටික අමනුෂ්‍යයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා