ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මියගිය ඥාතීන්ගේ සියුම් අදහස්

මියගිය ඥාතීන්ගේ සියුම් අදහස් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා