ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මානසිකත්වයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

මානසිකත්වයේ ක්‍රියාකාරිත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා