ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මානයක් ඇතිවිම

මානයක් ඇතිවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා