ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ධර්මය එතර වීමේ මාර්ගයයි

ධර්මය එතර වීමේ මාර්ගයයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා