ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගන්න හරයක් නැහැ

ගන්න හරයක් නැහැ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close