ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අවශ්‍ය දේ මතක තබා ගැනිම

අවශ්‍ය දේ මතක තබා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා