නිවන් මග ජී-විතක් කර ගැනීම

ජී-විතක් කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close