නිවන් මග දුක්ඛස්කන්ධය උසුලා සිටින කාලය

දුක්ඛස්කන්ධය උසුලා සිටින කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close