නිවන් මග උපාදාන ස්කන්ධයන් කර ගැනීම

උපාදාන ස්කන්ධයන් කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close