දාන කථා ජීවිත ආසාව

ජීවිත ආසාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා