දාන කථා ධර්ම ගරුත්වය

ධර්ම ගරුත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා