දාන කථා දෘෂ්ඨියට අනුව ක්‍රියා කිරීම

දෘෂ්ඨියට අනුව ක්‍රියා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා