දාන කථා හේතු වාසනා ඇත්තො

හේතු වාසනා ඇත්තො යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා