විනය සතර පාරාජිකාවට වැටීම

සතර පාරාජිකාවට වැටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා