භාවනාවමෛත්‍රී පැවැත්ම කෙලවර වීම

පැවැත්ම කෙලවර වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close