භාවනාවමෛත්‍රී මට්ටම ඉක්මවා නොතිබීම

මට්ටම ඉක්මවා නොතිබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close