භාවනාවමෛත්‍රී ප්‍රඥාව වැඩිම

ප්‍රඥාව වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close