භාවනාවමෛත්‍රී සංසාරය දැකිම වැටහිම

සංසාරය දැකිම වැටහිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close