ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම අමනුෂ්‍යයින්ට කල හැකිදේ

අමනුෂ්‍යයින්ට කල හැකිදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close