ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය බුදුන්ට ආසන පැනවිම නැගෙනහිර දිශාව

බුදුන්ට ආසන පැනවිම නැගෙනහිර දිශාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා